De dienst WiFi Camping Hoppenhof

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van gratis draadloos publiek internet door Camping Hoppenhof. Door gebruik te maken van deze dienst aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u er zich toe deze voorwaarden na te leven.

Wij bieden geen apparatuur in bruikleen aan. U moet dus uw eigen apparatuur verzorgen.

Wij bieden geen technische ondersteuning voor het gebruik van het netwerk en/of het configureren van uw draadloze internetverbinding. Als u niet vertrouwd bent met computers of computernetwerken, adviseren wij u de handleiding en help-pagina’s van uw apparatuur te lezen.

De draadloze (Wifi) verbindingen worden beveiligd, de toegangscode kunt u verkrijgen bij de receptie/kantine. Wij adviseren u evenzogoed altijd op uw apparatuur een antivirus en firewall programma te gebruiken.

De overeenkomst die de cliënt aangaat met Camping Hoppenhof is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen, anders dan beperkingen die de achterliggende internet serviceprovider oplegt. Camping Hoppenhof kan geen garanties geven met betrekking tot de snelheid van de internetverbinding. Deze zal doorgaans worden afgestemd op het aantal gasten, zodat eenieder normaal gebruik kan maken van internettoepassingen als e-mail (webmail) en het bezoeken van websites. Het is dus mogelijk dat breedbandtoepassingen (zoals video en spraak) niet of niet optimaal werken. Camping Hoppenhof kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer gebruikt wordt, dan de gemiddelde gebruiker.

Gebruiksvoorwaarden

U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Als gebruiker van WiFi Camping Hoppenhof verbindt u zich aan de volgende voorwaarden:

  • Het is niet toegestaan e-mail te versturen voor commerciële doeleinden, zoals maar niet uitsluitend nieuwsbrieven of andere uitingen van commerciële aard, in de volksmond vaak “spam” genoemd;
  • Het is niet toegestaan, voor zover niet gedekt door voorgaande punt, e-mail te versturen aan groepen geadresseerden, tenzij dit allen geadresseerden zijn die u in de privésfeer persoonlijk kent.
  • Het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden;
  • Het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse wet;
  • Het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die een provocatie zijn tot het plegen van misdaden en wanbedrijven;
  • Het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers te faciliteren of gebruiken.
  • Het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, randapparatuur en informatie die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik.
  • Camping Hoppenhof houdt het recht om door deze of andere reden, de overeenkomst met de cliënt te verbreken en van het netwerk te verwijderen.

De cliënt die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Camping Hoppenhof voortvloeiende schade.

Privacy

Camping Hoppenhof respecteert uw privacy. Camping Hoppenhof bewaart uitsluitend informatie omtrent de gebruikers die nodig of nuttig is voor het aanbieden van de dienst, en waartoe Camping Hoppenhof eventueel wettelijk verplicht is.

Aansprakelijkheid

Cliënt verklaart Camping Hoppenhof niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich Camping Hoppenhof direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliënt op het internet dan wel server. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van het gebruik.

Camping Hoppenhof neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door cliënt op een server of internet. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van de wet.

Cliënt verklaart Camping Hoppenhof nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Camping Hoppenhof verplicht zich zijn netwerk up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

Camping Hoppenhof is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de cliënt, door handelingen van andere klanten of internetgebruikers.

Aanpassingen

Camping Hoppenhof houdt het recht om op ieder moment de dienst aan te passen en te optimaliseren of onderhoud te verrichten. Dit kan invloed hebben op de toegang, snelheid en beschikbaarheid van het netwerk.

Camping Hoppenhof houdt zich het recht om deze voorwaarden aan te passen.

Peize, 5 augustus 2018